Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Palma s.r.o. IČ 44963335 se sídlem Kounicova 1, Brno 602 00 Česká republika

(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kounicova 1 Brno : [email protected] telefon: +420 777076007.

3. Osobními údaji ve smyslu GDPR se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k

předchozí objednávce zboží nebo služby.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z příslušného smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné

pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení

smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle

však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po této době dojde ze strany

správce k žádosti o udělení nového souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů

správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží – dopravní společnosti

• podílející se na uzavření smlouvy – obchodní zástupci

2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní

organizaci.

VI. Vaše práva

1. V souladu s GDPR máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email

správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  1. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že

bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení

osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany

osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

  1. Uvedením Vašeho jména a emailu pro odběr novinek na webových stránkách potvrzujete, že

jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

  1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek

Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.